• veilig betalen
  • levering via Bpost
  • gratis verzending in BE en NL vanaf €90,-

4.6Reeds 119 Google-Reviews


Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN / HERROEPINGSRECHT

Ondernemingsgegevens

Alea BVBA
Webshop:Aleashop.be
Dendermondesteenweg 28
9070 Destelbergen
[email protected]
+32 9 230 28 60
BE0882.427.806
BVBA ALEA: RPR Gent

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Alea, een BVBA met maatschappelijke zetel te Destelbergen, Dendermondesteenweg 28, BTW BE 0882.427.806, RPR gent, (hierna 'Aleashop') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Aleashop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijkaanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijken uitdrukkelijk door Aleashop aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en allerandere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De verzendkosten in BE en NL zijn 7.9€ pakket (tot 30kg) en gratis verzending vanaf 90€. Dit wordt automatisch berekend via het winkelmandje bij het bestellen. Bij leveringen boven de 30kg zal er een aparte verzendkost doorgegeven worden aan de klant variabel aan het gewicht. Zie FAQ voor de tarieflijst.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Aleashop niet. Aleashop is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Aleashop is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. [email protected] / +3292302860.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Aleashop. Aleashop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Verschillende promoties of kortingscodes/-acties zijn nooit cumuleerbaar.

Artikel 4: Online aankopen
Bij het door jou gekozen artikel staat een mogelijkheid “aantal” en een “bestellen knop”. Na het drukken op “Bestellen” krijg je het voorlopig totaal en de verzendkosten worden weergegeven. Of “verder Winkelen” of je gaat naar “Ga Verder”. Ofwel gebruik je je ”login” gegevens of “registreer” je je of je “gaat verder zonder inloggen”. Je vult de gevraagde gegevens in en klikt op “volgende”, dan kan je de gegevens controleren alsook je bestelling. Nu kies je de gewenste betalingsmethode en dan klik je op ”Plaats Order”. Nu ga je naar de betalingssite van Ingenico of Paypal om de betaling in orde te brengen. Je krijgt een bevestigingsmailvan je order.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
- via kredietkaart
via bankkaart
via overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE08 1030 1721 2013, BIC: NICABEBB
Paypal
Aleashop is gerechtigd eenbestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant metbetrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De leveringsverplichting ontstaat pas vanaf het ogenblik van de betaling van de bestelde goederen.
De leveringen gebeuren door bpost in België en landen waar de mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de pakjesdiensten die bpost aanbiedt. De verzendkosten in België zijn 3.5€ voor een envelop tot 3cm dikte of 7€ per pakket (tot 30kg) en gratis verzending vanaf 90€ (behalve bij paardenvoeder en likstenen).
Dit wordt automatisch berekend via het winkelmandje bij het bestellen. Bij leveringen boven de 30kg zal er een aparte verzendkost doorgegeven worden aan de Klant variabel aan het gewicht.

België:
Transportkosten tot 30kg = 7€
Transportkosten pakket minder dan 1 kg en smaller dan 3cm (boeken, dvd's, handschoenen,...): 3,50€
Transportkosten boven 30kg = 40€ (vraag offerte via mail)

Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg:
Transportkosten tot 30kg = 7€
Transportkosten boven 30kg = 60€ (vraag offerte via mail)

Overige landen: vraag offerte via mail.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. We streven ernaar om, na ontvangst van je betaling, je goederen zo snel mogelijk te versturen (normaal gezien binnen de 2 werkdagen). Vraag gerust meer info over de leveringstermijn.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Alea BVBA.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of eendoor hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bijlevering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Alea BVBA was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Alea BVBA.
DeKlant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van AleaBvba te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelenbeslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Alea Bvba.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of eendoor de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek inbezit krijgt.
Omhet herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Alea BVBA, Dendermondesteenweg28, 9070 Destelbergen, [email protected] via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan AleaBvba heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Aleashop, Dendermondesteenweg 28, 9070 Destelbergen. De Klant is op tijd als hij degoederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
Dedirecte kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Alea Bvba zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Alea Bvba alle tot op dat moment van deKlant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Alea Bvba op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Aleashop wachten met de terugbetaling tot dat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat deKlant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelangwelk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Alea bvba geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
Alea bvba betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klantuitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnenvoorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Aleashop klantendienst enhet artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Aleashop.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Aleashop zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden navaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Aleashop is bereikbaar op het telefoonnummer +32 9 2302860, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Dendermondesteenweg 28, 9070 Destelbergen Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voorniet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Alea Bvba beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van dewanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaarverschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% ophet betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Alea Bvba zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Alea Bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan AleaBVBA, Dendermondesteenweg 28, 9070 Destelbergen, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kun je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: je kan je kosteloos verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan je je steeds richten tot Alea BVBA, Dendermondesteenweg 28, 9070 Destelbergen.
Wij behandelen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Aleashop heeft dus geen toegang tot je paswoord.
Aleashop houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kun je ons contacteren op [email protected]

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van jecomputer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de servervan een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaatgeplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen nietworden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts eenmachineidentificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door debezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te latenfunctioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan desite heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat degebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet wordengeaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerdwordt of dat de cookies nadien van jouw harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via deinstellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekeningmee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat jebepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik vancookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid- niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Aleashop om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Aleashop.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen vaninternationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De Verkoper heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit reglement is beschikbaar op www.unizo.be/e-commerce waar je ook terecht kan om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO. Je kan je ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ).

Artikel 17:UNIZO e-commerce label
Alea Bvba heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce labelonderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce.
Download onze algemene voorwaarden hier: /uploads/ALGEMENE VOORWAARDEN Aleashop.be.pdf

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Aleashop 4,5 / 5 - 84 Reviews @ Google
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Ga je hiermee akkoord? JaNeeMeer over cookies »