Privacyverklaring

Alea BVBA privacyverklaring:

Alea BVBA verwerkt persoonsgegevensovereenkomstig deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

Alea BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens vanklanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen,facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering (regiobepaling vanklanten) en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis vanartikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van eenovereenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijkeverplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigdebelang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van depersoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeftde klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voorklantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is omaan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied vanboekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing,beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzagevan zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist ofonvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken enbezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens opbasis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van diebepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om eenkopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijnpersoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar eenandere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen,wordt de klant gevraagd om:

-zelfde instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

-eene-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@aleashop.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos teverzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op directmarketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klachtin te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de PersoonlijkeLevenssfeer (Drukpersstraat35, 1000 Brussel -commission@privacycommission.be).